By

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2020/2021

Nové oznámenie o prijímaní  žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 v Materskej škole Bancíkovej 2, 82103 Bratislava:
– termín prijímania žiadostí: 4. – 7. máj 2020 (pondelok – štvrtok)
– spôsob : elektronicky
– bez osobnej prítomnosti dieťaťa
-žiadosti o prijatie sa budú prednostne prijímať prostredníctvom elektronickej prihlášky   
zverejnenie žiadosti, resp. sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude na webovom sidlev termíne od 4. mája 2020 0:00h do 7. mája 2020 24:00h, škola na webe:  https://moja.skolanawebe.sk/skola/msbancikovej/prihlaska_zs

Zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí nemajú internetové pripojenie:
– tlačivo žiadosti  na písomný kontakt  je zverejnené na webovom sídle materskej školy: 
www.nasaskolka.sk
– obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa podpíšu a zašlú jednu spoločnú prihlášku poštou na adresu MŠ.

Podpísanie žiadostí, overovanie pravdivosti údajov, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ak bude možné, sa zrealizuje po vyzvaní zákonných zástupcov dieťaťa(obidvochdo času vydania rozhodnutia s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení (v upravenom priestore MŠ, rúško, rukavice, priniesť vlastné pero, dodržať odstup atď.) .

Vydávanie rozhodnutí bude štandardne obvyklým spôsobom, písomne do 30.06.2020.
V prípade neúplnosti žiadosti „prijatie dieťaťa na adaptačný pobyt“ s odôvodnením v rozhodnutí.

Potvrdenie o spôsobilosti  dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast sa do odvolania nepodavajú (budú sa dávať dodatočne ).

PaedDr. Jana  Bolebruchová        
riaditeľka MŠ