By

Informácia o nástupe Vášho dieťa do Materskej školy, Bancíkovej 2 na predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia,

dovoľte mi, aby som Vás informovala o nástupe Vášho dieťa do Materskej školy, Bancíkovej 2 na predprimárne vzdelávanie.

Dieťaťu stačí priniesť náhradné veci do skrinky, papučky, rúško, fľašku na vodu na pobyt vonku. Všetko treba mať podpísané, označené.

Deti z 1., 2. a 3.triedy budú mať prvé 3 dni adaptačný pobyt od 7,00 h do 10,00 h. 

Do MŠ treba prísť najneskôr do 8,00 h. 

Dostanete ráno vyplniť z MŠVVaŠ SR dotazník a čestné vyhlásenie (o bezinfekčnosti a či ste boli v zahraničí) z dôvodu ochrany pred Covid-19 ochorením. 

Ostatné informácie sa dozviete od triednej učiteľky a tiež na triednom aktíve 3.9.2020 p 15,30 h.

Vo vlastnom záujme si preštudujte Školský poriadok MŠ, ktorý je zverejnený na webovom sídle MŠ a nasledovný dokument (klikni pre spustenie): 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 – manuál z MŠVVaŠ SR

SEMAFOR bude na chodbách MŠ, aby ste boli včas informovaní.

Dokument bude zapracovaný do Dodatku školského poriadku MŠ a Dodatku prevádzkového poriadku MŠ.

Teším sa vopred na Vaše deti a dobrú spoluprácu s Vami.

S pozdravom,

PaedDr. Jana Bolebruchová

riaditeľka MŠ