Zmena príspevku na materskú školu

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 25% životného minima na jedno nezaopatrené dieťa bude od 2.9.2021 predstavovať čiastku 25€ na kalendárny mesiac. Príloha: Oznámenie MČ Bratislava – Ružinov