2% z dane

Rovnako ako členské príspevky sú aj 2% z dane z príjmov, ktoré sa rozhodnete venovať nášmu občianskemu združeniu, hlavným zdrojom financií, z ktorých čerpáme pri podpore materskej školy.

Podporte nás prosím v našom spoločnom úsilí!

Postup krokov pre venovanie 2% z dane z príjmov

A. Zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2.  Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ich do 30. apríla príslušného roka (aktuálne 2024), osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.

  4. Ak si želáte, môžete doniesť obidve tlačivá vyplnené a podpísané do MŠ Bancíkovej 2, kde nám ich odovzdáte, my ich skontrolujeme a zabezpečíme ich doručenie na Daňový úrad, aby ste s tým nemali ďalšie starosti. Predtým prosím kontaktujte naše OZ prostredníctvom kontaktnej osoby (predsedu/štatutára), na ktorého kontakt nájdete v tejto sekcii „Združenie rodičov“. 

Tlačivá

.

Všetky potrebné tlačivá a informácie na poskytnutie 2% resp. 3% môžete nájsť aj priamo na tomto linku:

.


B.Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024:

.


C.Právnické osoby:

Ďakujeme!