Naša škôlka

Materská škola sa nachádza na sídlisku Pošeň v Ružinove. Budova je obklopená stromami a peknou parkovou zeleňou. Má veľkú záhradu s množstvom okrasných kríkov, stromov a kvetinovou výsadbou, ktoré sú starostlivo ošetrované. Škola začala prevádzku 21.decembra 1967.

Naša MŠ má spolu 8 tried.

Naša MŠ si vypracovala vzdelávací program s názvom: ,, Bancíček“. Sú v ňom zahrnuté aj krúžkové činnosti, ktoré sa vykonávajú počas celého školského roku v popoludňajších hodinách: Výtvarný krúžok, tanečný krúžok a anglický krúžok. Venujeme sa aj sezónnym aktivitám v rámci environmentálnej výchovy napr. výlety do prírody, škola v prírode, športové aktivity, lyžovanie, korčuľovanie, plávanie.

Kolektív pozostáva z:

  • riaditeľka – PaedDr. Jana Bolebruchová,
  • vedúca ŠJ – Zuzana Slámová
  • spolu 8 tried
  • počet pedagogických zamestnancov 16, nepedagogických 11

Vedúcou metodického združenia je Mgr. Monika Kinierová. Počas neprítomnosti riaditeľky na budove je poverená zastupovanímzástupkyňa p. Mgr. Monika Kinierová. Koordinátorkou ŠPZ je Jarmila Halászová.

Profilácia materskej školy:

  • Poskytovať deťom doplnkové aktivity zamerane na uplatňovanie zdravého životného štýlu
  • Uplatňovať alternatívne prvky vo výučbe s učebnou pomôckou LEGO EDUCATION
  • Rozvíjať jazykové schopnosti nadaných deti jazykovou prípravou v anglickom jazyku
  • Rozvíjať hudobno-pohybové schopnosti nadaných deti prostredníctvom tanečného krúžku a výučbou hry na flaute
  • Rozvíjať výtvarné schopnosti nadaných deti prostredníctvom výtvarného krúžku