Združenie rodičov

Združenie rodičov a priateľov materskej školy Bancíček – ZRPMŠ Bancíček

Združenie rodičov a priateľov materskej školy Bancíček je občianske združenie a teda je dobrovoľné záujmové zoskupenie rodičov a priateľov detí MŠ Bancíkovej 2. Združenie vytvára podmienky pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho programu detí v predškolskom veku a pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej a bezodplatnej činnosti svojich členov.

Členom združenia sa môže stať každý rodič a priateľ detí MŠ Bancíkovej 2, alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba v súlade so stanovami Združenia.

Cieľom Združenia je:

 • otvorenosť všetkým generáciám pri podpore výchovného a vzdelávacieho procesu detí predškolského veku ,
 • podporovať všestranný harmonický rozvoj detskej osobnosti predškolského veku,
 • vytvoriť z predškolského zariadenia miesto, kde získajú deti prostredníctvom vzdelávacieho procesu kvalitatívnu a kvantitatívnu prípravu pre svoj ďalší osobný rast,
 • finančnými prostriedkami podporovať realizáciu metodického plánu činností vzdelávacieho procesu detí predškolského veku, ako aj zabezpečovať kultúrne a  vzdelávacie podujatia a pomôcky pre prácu pedagogických pracovníkov,
 • organizačne zabezpečovať predajné trhy predmetov a prác, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti detí predškolského veku,
 • zabezpečiť čiastočné krytie výdavkov a celkovú podporu činnosti MŠ Bancíkovej 2.

Združenie tvorí svoj majetok z:

 • členských príspevkov,
 • darov od právnických a fyzických osôb,
 • účelových fondov,
 • príspevkov z verejného sektora,
 •  z vlastnej činnosti,
 • z výnosov predajných trhov organizovaných Združením,
 • výnosov z dobročinných akcií, zo zbierok a podobne.

Stanovy ZR

Fakturačné údaje

Združenie rodičov a priateľov materskej školy Bancíček
Bancíkovej 2
821 03 Bratislava
IČO: 42272165
DIČ: 2023992773
IBAN: SK75 0200 0000 0032 2678 8957