By

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 2024/2025

Mestská časť Bratislava-Ružinov dáva do pozornosti zákonným zástupcom detí možnosť prihlásenia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Spôsob:
 žiadosť o prijatie prioritne posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky, zverejnenej na webovom sídle spádovej materskej školy v termíne od 01.05.2024 – 10.05.2024
 údaje v prihláške budú spracované materskou školu za účelom prijímacieho procesu
 k vydaniu rozhodnutia o prijatí dieťaťa bude potrebné doručiť materskej škole aj žiadosť v printovej podobe spolu s prílohami
 určenie spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov:
https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/3/30635/11_2024.pdf
 zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia:

  • presné informácie ohľadom spôsobu doručenia žiadosti spolu s prílohami poskytne konkrétna materská škola

Žiadosť, odovzdaná v listinnej podobe:

  • potrebné podpísať obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa (overenie pravdivosti uvedených údajov prostredníctvom občianskeho preukazu; rodného listu dieťaťa;
    v špecifických prípadoch aj potvrdenie o trvalom pobyte)
  • prílohou A žiadosti o prijatie je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
  • prílohou B môže byť aj písomné vyhlásenie k podaniam, týkajúcim sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní
  • ďalšie prílohy, ktoré v súvislosti s prijatím dieťaťa materská škola vyžiada

Podmienky prednostného prijatia:
 dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku do 31. augusta 2024, a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 dieťa, ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta 2024
 deti, prednostne s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, spôsobilé navštevovať materskú školu, spĺňajúce základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti

Deti budú prijímané v závislosti od kapacity a personálneho zabezpečenia materskej školy, rozhodnutie o prijatí/ neprijatí vydá materská škola najneskôr do 30. júna 2024.

http://www.nasaskolka.sk/wp-content/uploads/2024/04/Oznámenie_prijímanie-do-MŠ_2024_2025.doc

http://www.nasaskolka.sk/wp-content/uploads/2024/04/žiadosť-o-prijatie-na-predprimárne-vzdelávanie-v-MŠ_2024.doc