By

Informácie týkajúcej sa ochrany Vašich osobných údajov

Materská škola, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava( ďalej len prevádzkovateľ) v súlade s čl. 37 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o OOU“) určila zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete Viac…

By

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Stiahnuť – Výzva Bancíkovej kuchyňa VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Materská škola Bancíkovej Sídlo: Bancíkovej 2 PSČ : 821 03 Bratislava Mesto/obec: Bratislava Štát : Slovenská republika IČO: Viac…