By

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov k 1.9.2018

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 21/2012 v znení VZN č. 24/2012, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa Viac…

By

Plenárna schôdza rodičov a triedne aktívy

POZVÁNKA PRE RODIČOV: Dňa 03.09.2018 sa uskutoční plenárna schôdza rodičov na prízemí v 8.triede v hlavnej budove o 16,00 h k organizácii nového školského roka 2018/2019.  Po nej budú v jednotlivých triedach triedne aktívy s pani učiteľkami. Vaša účasť je potrebná. S pozdravom PaedDr. Jana Bolebruchová riaditeľka školy