By

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Materská škola, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava Vec: Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole   Riaditeľka Materskej školy Bancíkovej 2 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole Viac…

By

Bancíčkari na návšteve v knižnici

Cieľom návštevy v mestskej knižnici na ulici Bachovej bolo oboznámenie sa s prevádzkou a pravidlami v knižnici. Utváranie záujmu a pozitívneho vzťahu detí ku knihám, k získavaniu informácií a k túžbe čítať. Viesť deti k správnemu a šetrnému zaobchádzaniu s knihami. Deti predškolských tried z našej MŠ navštívili priestory knižnice v štyroch skupinách, podľa tried Viac…

By

Spevácka súťaž Sláviček opäť úspešná

Ak sa povie slávik, každý si predstaví malé vtáčatko, ktoré krásne spieva a pri jeho počúvaní máme pocit pohody a potešenia z jeho spevu. A možno preto niektoré spevácke súťaže v speve nesú názov Zlatý slávik, kde sa udeľuje ceny za najlepší spevácky výkon roka, objav roka, skupina roka a podobne. Sú to však súťaže Viac…

By

AKCIE – MAREC 2016