By

Informácie týkajúcej sa ochrany Vašich osobných údajov

Materská škola, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava( ďalej len prevádzkovateľ) v súlade s čl. 37 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o OOU“) určila zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete Viac…

By

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Stiahnuť – Výzva Bancíkovej kuchyňa VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Materská škola Bancíkovej Sídlo: Bancíkovej 2 PSČ : 821 03 Bratislava Mesto/obec: Bratislava Štát : Slovenská republika IČO: Viac…

By

AKCIE – MAREC 2017

By

Mikuláš, Mikuláš,kedy sa k nám prigúľaš?

Mikuláš, Mikuláš,kedy sa k nám prigúľaš? Mikuláš, Mikuláš,viem, že darček pre nás máš. Deň 2. december sa v Materskej škole  Bancíkovej 2 v Bratislave  niesol v atmosfére rozžiarených detských očí, plných očakávania a radosti. Navštívil nás Mikuláš. Najskôr však trochu porozprával, kto bol ten prvý Mikuláš, jeho predchodca. A potom nás naučil krásnu pesničku o zime. Deti sa Viac…

By

AKCIE – SEPTEMBER 2016