Kontakt

Kontakty

Materská škola
Bancíkovej 2
821 03 Bratislava

Telefónny zoznam

Školská jedáleň – odhlasovanie stravy: 0951 504 456

Mapa

Materská škola, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava( ďalej len prevádzkovateľ) v súlade s čl. 37 Všeobecného nariadenia o ochrane
údajov (GDPR) a § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
„zákon o OOU“) určila zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou osobných údajov.
Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veci týkajúcej sa ochrany Vašich osobných údajov na uvedenom kontaktnom údaji:
Email: ochranasukromia@lanikovagroup.sk alebo na b.lanikova@lanikovagroup.sk
Zodpovedná osoba je povinná na dopyt reagovať a poskytnúť potrebné informácie a poradenstvo mailom v lehote do 7 dní.
Určená zodpovedná osoba má odborné znalosti v oblasti vnútroštátneho aj európskeho práva o ochrane osobných údajov a
jeho praktickej aplikácie a podrobnú znalosť nariadenia.
Dotknuté osoby môžu kontaktovať zodpovednú osobu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných
údajov prevádzkovateľom.